Τα τελευταία νέα για την Επιχειρηματικότητα
Date:Wednesday, 11 November, 2015

Η Alpha Bank άνοιξε το βιβλίο προσφορών

testportfolio4

 

Η Alpha Bank άνοιξε το βιβλίο προσφορών

 

Η Alpha Bank ανακοίνωσε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους 1,66 δισ. ευρώ, ως μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους 2,74 δισ. ευρώ προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) υπό το δυσμενές σενάριο.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της απόφασης για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, την 14 Νοεμβρίου 2015, με σκοπό την έγκριση του συνολικού Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με σκοπό την άντληση ποσού 1,66 δισ.ευρώ.

Λεπτομέρειες Κεφαλαιακού Σχεδίου και αναμενόμενο αποτέλεσμα Το κεφαλαιακό σχέδιο στοχεύει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Alpha Bank, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον ΕΕΜ, οι οποίες, συμπεριλαμβανομένου του ∆υσμενούς Σεναρίου, ανέρχονται σε 2,74 δισ.ευρώ. Το Κεφαλαιακό Σχέδιο αποτελείται από: – Την προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με στόχο την άντληση 1,66 δισ.ευρώ, η οποία θα λάβει χώρα μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών προς θεσμικούς επενδυτές και άλλους επιλέξιμους επενδυτές,διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 16 Νοεμβρίου 2015.

Τα δικαιώματα προτιμήσεως κατά την προσφορά των νέων μετοχών αναμένεται να καταργηθούν με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης. – Την ήδη ανακοινωθείσα και εξελισσόμενη ‘Ασκηση ∆ιαχειρίσεως Παθητικού (Α∆Π), η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετο κεφαλαιακό όφελος ύψους έως 1,1 δισ. ευρώ. Η λήξη της προσφοράς αναμένεται να επέλθει την 12 Νοεμβρίου 2015. – Η μη κάλυψη οιουδήποτε μέρους των κεφαλαιακών αναγκών υπό το δυσμενές σενάριο διά της Προσφοράς και της Α∆Π, αναμένεται να οδηγήσει στην παροχή κρατικής ενίσχυσης, υπό τη μορφή προληπτικής κεφαλαιακής ενισχύσεως. Ως αυστηρή, εκ του νόμου, προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω προληπτικής κεφαλαιακής ενισχύσεως, οι τίτλοι κύριας εξασφαλίσεως (senior), οι τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) και οι υβριδικοί (hybrid) τίτλοι της Alpha Bank, οι οποίοι δεν προσεφέρθησαν στο πλαίσιο της Α∆Π, αναμένεται να μετατραπούν σε μετοχές.